Droogijs CO2 dampafzuiging

Droogijs CO2 dampafzuiging

Als u gaat werken droogijs of dit zelf gaat produceren dan is er snel overlast van hoge concentraties CO2.

Droogijs wordt veel gebruikt bij het snel koelen van producten, het koud vervoeren en bij het stralen met droogijs.

Ook hebben wij ervaring in pharmacy omgeving waar geneesmidellen worden verpakt en koud moeten worden vervoerd.

Vaak wordt er dan gewerkt in een cabine waarbij de CO2 waardes snel oplopen.

Deze ruimtes krijgen dan CO2 meters aan de wand en op de werknemer.

CO2 verdrinkt het zuurstof, is geurloos en onzichtbaar en wordt daardoor vaak de sluipmoordenaar genoemt.

Wij hebben ruime ervaring met het effectief afzuigen van deze dampen, bij zowel producenten van droogijs als bij de gebruikers.

Hierbij kunt u denken aan bronafzuigen en/of afzuigtafels aangevuld met een ruimte ventilatie.

Waarbij de CO2 sensoren de frequentieregelaar aanstuurd en zo het gewenste afzuigvolume beschikbaar komt.

Uiteraard hebben we hierbij al veel fouten gemaakt, de CO2 laat zich niet eenvoudig pakken.

Als u gebruik wilt maken van onze kennis en ervaring bent u van harte welkom.

Neem gerust contact op en we komen graag op uw lokatie kijken en een vrijblijvende offerte/oplossing aanbieden.

 

Droogijs of koolzuursneeuw is de vaste vorm van koolstofdioxide of CO2. Droogijs wordt vooral gebruikt om te koelen.

De koelcapaciteit van droogijs is meer dan drie maal hoger dan die van waterijs. Droogijs is dan ook met name geschikt voor plaatsen waar geen energiebron beschikbaar is om lage temperaturen te bereiken.

Door sublimatie gaat droogijs van een vaste vorm direct over in gasvorm. Dit gebeurt bij droogijs onder de standaarddruk. Sublimeren onttrekt meer warmte aan de omgeving dan smelten.

Het sublimatiepunt van droogijs ligt op ongeveer 195 kelvin (−78 graden Celsius). In combinatie met verschillende organische oplosmiddelen (zoals acetonisopropanol of di-ethylether) wordt het in het laboratoriumgebruikt bij koelbaden en kunnen temperaturen tot −100°C bereikt worden.

Veiligheidsinfo rondom droogijs

Cryogene gassen zijn extreem koud; ook droogijs (koolzuurgas in vaste vorm), met een producttemperatuur van maar liefst –78,9 ºC. Het vrijkomende koolzuurgas verdringt in afgesloten ruimte de aanwezige zuurstof. Ruimtebewaking beperkt hier de gevaren. 

 

Voor het gebruik van droogijs gelden een aantal algemene voorzorgen om de risico’s voor huid, ogen en ademhaling te beperken. Waarschuw bij een ongeval met droogijs altijd onmiddellijk de dichtstbijzijnde arts. 

 

 

Extreem koud

 

Droogijs heeft een temperatuur van –78,9 ºC. Contact met bijvoorbeeld de huid kan leiden tot blaren of zelfs brandwonden. 

 

 

 

Pas op voor rondspringend droogijs

Bij het overvullen van droogijs van een grote in een kleine verpakking kan droogijs wegspringen. Doe dit daarom langzaam en voorzichtig! 

 

 

 

Oogbescherming

Draag bij het gebruik van droogijs een gelaatscherm of tenminste een veiligheidsbril met oogkapjes. 

 

 

Bescherm uw handen!

 

Draag de speciaal geïsoleerde handschoenen voor het hanteren van droogijs. Normale werkhandschoenen zijn ontoereikend. 

 

 

 

Vervoer van droogijs

Houd droogijs tijdens transport gescheiden van de chauffeur. Dus nooit in de cabine of in het passagiersgedeelte van de auto. 

 

 

 

Ventileer altijd goed

Als u droogijs opslaat, ventileer dan goed. Het vrijkomende koolzuurgas, dat zich vlak boven de vloer verspreidt, is verstikkend. Het verdringt hierbij de zuurstof. Het aanbrengen van een gasdetectiesysteem is raadzaam. 

 

Blootstellingnorm

Technische maatregelen

Persoonlijke bescherming

Grenswaarde -8h (BE): 5000 ppm; 9131 mg/m3 Kortetijdswaarde - 15min (BE) (ppm) : 30000 Kortetijdswaarde-15 min (BE) (mg/m3) : 54784 TGG 8-uren (NL): 9000 mg/m3

Value 8 uur (LU): 5000 ppm; 9000 mg/m3

Zuurstof detectoren moeten gebruikt worden wanneer hoeveelheden van verstikkende gassen kunnen vrijkomen.?Verzeker dat blootstelling onder de beroepsmatige blootstellingsgrenzen is.

Voorzie toereikende algemene en plaatselijke afzuiging.

Een veiligheidsbeoordeling moet worden uitgevoerd en gedocumenteerd voor elke werkplek om de risico's in te kunnen schatten die samenhangen met het gebruik van het product, en om de geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen te kunnen selecteren horende bij de risico's.

Voorkom langdurig inademen van dampen en zorg voor degelijke ventilatie.?Gebruik geschikte geïsoleerde werkhandschoenen. Draag beschermende kleding en schoenen passend bij de uit te voeren werkzaamheden.

Bij normale doelgerichte gebruiksomstandigheden van het product is een gasmasker niet vereist.?De damp is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over de grond. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.